Centrum DZWONI

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Jarosławiu


Centrum DZWONI jest działaniem realizowanym w ramach różnorodnych projektów, których celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku produkcyjnym. Centrum DZWONI jest agencją zatrudnienia wspomaganego, która podchodzi do osoby bardzo indywidualnie i wspiera we wszystkich dziedzinach życia (zwłaszcza tych związancyh z pracą) bazując na modelu zatrudnienia wspomaganego, który jest oryginalnym i innowacyjnym podejściem do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z podwójną diagnozą) na otwartym rynku pracy. Polega on na wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu pracy przy udziale osobistego asystenta – trenera pracy. Najistotniejszym działaniem jest praktyczne przeszkolenie osoby na danym stanowisku, tak, aby podejmowana przez nią praca była zawsze wysokiej jakości, co gwarantuje trwałość zatrudnienia. Nad rozwojem kariery zawodowej każdej osoby pracuje multidyscyplinarny zespół składający się ze specjalistów w swoich dziedzinach: psychologów, doradców zawodowych, trenerów pracy. Dzięki pracy zespołowej możliwe jest takie podejście do rehabilitacji społeczno-zawodowej danej osoby, które pozwoli na wydobycie jej mocnych stron i wspólne zbudowanie optymalnej ścieżki rozwoju.

Zasięg projketu obejmuje teren województwa podkarpackiego. 
Projekt jest realizowany od 2006 roku.
Do tej pory z projektu skorzystało 230 osób.
W grupowych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym skorzystało 230 osób.
230 osób współtworzyło swój Indywidualny Plan Działania.
30 osób skorzystało z kursów zawodowych w wybranych przez nich branżach.
230 osób doświadczyło tzw. „próbek pracy”.
80 osób wzięło udział w praktyce zawodowej.
11 osób skorzystało z płatnych staży na otwartym rynku pracy.
46 osób zostało zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

Ponadto w ramach realizacji projektu podjęto współpracę ze 120 pracodawcami, którzy wyrazili chęć współdziałania przy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tym samym osoby niepełnosprawne z pozycji beneficjenta ośrodków pomocy społecznej stali się płatnikami podatków, co zmieniło ich status społeczny i poprawiło ich poczucie własnej wartości.

Rozszerzona została współpraca pomiędzy osobami wspierającymi osoby niepełnosprawne, pracodawcami i różnego typu instytucjami zajmującymi się  szeroko pojętą aktywizacją i pomocą społeczną. W urzędach pracy zarejestrowało się 42 osoby, co świadczy o tym, że osoby z niepłnosprawnością intelektualną z większym zaangażowaniem zaczęły szukać różnorodnych dostępnych ścieżek aktywizacji zawodowej.

Dzięki zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwieniu im podjęcia aktywizacji zawodowej stało się bardziej realne ukazanie ich jako pełnowartościowych członków społeczeństwa.

Dzięki przeprowadzonej ewaluacji projektu zauważono istotne zmiany dotyczące wzrostu świadomości na temat korzyści wypływających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną (wzrost ten odnotowano u 100% badanych pracodawców (128-osobowa próbka). Przebadano również 46 NGO, u których odnotowano 100% wzrost świadomości n/t modelu zatrudnienia wspomaganego, który jako rozwiązanie innowacyjne był bardzo słabo znany w początkowej fazie realizacji projektu.

Projekt Centrum DZWONI można uznać za jedną z lepszych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.