Centrum DZWONI

Zobowiązania i korzyści pracodawcy


Dofinansowanie w różnej formie z budżetu Państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Dofinansowania przysługują pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem lub posiada tytuł prawny prowadzonej działalności, 

 • nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, 

 • nie posiada zobowiązań finansowych wobec PFRON, 

 • zatrudnia w przeliczeniu na pełen etat mniej niż 25 pracowników, 

 • zatrudnia co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%; 

Formy pomocy finansowej:

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może starać się o pomoc finansową w postaci:

 • dofinansowania do wynagrodzeń, 

 • dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych, 

 • zwolnienia z wpłat na PFRON, 

 • zwrotu kosztów przystosowania i wyposażenia stanowisk pracy, 

 • dofinansowania do pensji asystentów osoby niepełnosprawnej; 

Na kogo przysługuje dofinansowanie:

 • Pracownikiem, na którego przysługuje dofinansowanie jest osoba niepełnosprawna zatrudniona zgodnie z przepisami prawa pracy. 

 • Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarta została umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło). 

 • Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych.

Aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika, zatrudnienie tego pracownika w danym miesiącu musi spowodować u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost zatrudnienia netto osób niepełnosprawnych.

Wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego zatrudnienia ogółem i przeciętnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Miesięczne dofinansowanie na nowozatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeśli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy z innym pracownikiem, chyba że umowa o pracę uległa rozwiązaniu: 

 • z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy, 

 • za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, 

 • na mocy porozumienia stron, 

 • wskutek przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy, 

 • z upływem czasu, na który została zawarta, 

 • na skutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika - na jego wniosek.

Wysokość dofinansowania:

Kwota miesięcznego dofinansowania jest uzależniona od: 

 • wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, 

 • stopnia niepełnosprawności, 

 • występujących schorzeń szczególnych, 

 • typu pracodawcy.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90% faktycznie poniesionych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych miesięcznych kosztów płacy (wynagrodzenie brutto, obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Podstawę do wyliczenia kwot miesięcznego dofinansowania stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku.

PFRON wypłaca miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy niepełnosprawnego pracownika.

 

Obniżenie obowiązkowej wpłaty na PFRON

Na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat pracodawców na PFRON, pracodawcy mogą obniżać wysokość swoich wpłat pod warunkiem kupowania usług (z wyjątkiem handlu) lub produkcji od firm, które zatrudniają powyżej 25 pracowników, w tym przynajmniej 10% osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wysokość miesięcznej, obowiązkowej wpłaty na PFRON może zostać obniżona w przypadku zatrudnienia osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i stwierdzonym schorzeniem szczególnym (m. in. upośledzenie umysłowe).

Występowanie u pracownika schorzenia szczególnego można dokumentować: 

 • orzeczeniem dokumentującym stopień niepełnosprawności oraz zawierającym kod potwierdzający występowanie schorzenia szczególnego,

 • zaświadczeniem lekarza specjalisty potwierdzającym występowanie schorzenia szczególnego.

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON wykazuje zatrudnienie osoby ze schorzeniem szczególnym na składanej co miesiąc do PFRON deklaracji wpłat.

 

Zwolnienie z wpłat na PFRON

Z wpłat całkowicie zwolnieni są: 

 • pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen etat i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

 • państwowa i niepaństwowa szkoła wyższa, wyższa szkoła zawodowa, publiczna i niepubliczna szkoła, zakład kształcenia nauczycieli oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna, zatrudniająca co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u której wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2%,

 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznymi przedmiotami prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami, niepełnosprawnymi, zatrudniające co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

 • placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne i przedstawicielstwa misji zagranicznych, pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełen etat, pracodawca prowadzący zakład pracy będący w likwidacji albo, co do którego ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Procedura rejestracji

Pracodawca, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając: 

 • Pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Wn-D,

 • Miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P.

Aby dokonać rejestracji pracodawca zobowiązany jest do złożenia osobiście lub pocztą na adres PFRON (Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) wniosku Wn-D, informacji INF-D-P wraz z odpowiednimi załącznikami:

1. dane wnioskodawcy zawierające:

a) pełną nazwę oraz jej skrót, o ile posiada;
b) numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
c) adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju;
d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju;
e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON;

2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w punkcie 1. a) i b), to jest:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
b) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON;
c) decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP; 
d) decyzja wojewody lub Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej (dotyczy tylko zakładów pracy chronionej);

3. upoważnienie osoby przesyłającej te dane (lub dokumenty je potwierdzające) do występowania w imieniu pracodawcy

Jeżeli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w jego imieniu, może skorzystać z wzoru proponowanego przez PFRON.
Wzory i formularze do pobrania na stronie: www.pfron.org.pl 

Aby uzyskać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinansowanie (Wn-D) oraz informacji o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i stopniach niepełnosprawności (INF-D-P) pracowników w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (np. do 20 kwietnia za miesiąc marzec).
Pierwszy wniosek i informację składa się w wersji papierowej, kolejne można składać przez internet.

 

Zwrot kosztów zatrudnienia asystenta

a) Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego może otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem i czynności trudnych lub niemożliwych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku pracy.

b) Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.

c) Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracownika w miesiącu.

 

Refundacje kosztów adaptacji pomieszczeń i wyposażenia stanowiska pracy

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudnia osobę niepełnosprawną (ON) bezrobotną lub poszukującą pracy skierowaną przez powiatowy urząd pracy może otrzymać zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb ON, 

 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających ON wykonywanie pracy, 

 • wyposażenia stanowiska pracy.

Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy. 
Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm),
2. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybów dokonywania refundacji kosz¬tów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 57, poz. 472),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., Nr 8, poz. 43 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania ( Dz. U. z 1998 r., Nr 124, poz. 820 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych z dnia 11 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 62, poz. 316) niepełnosprawnemu.