Centrum DZWONI

Rekrutacja


Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pozostające w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy, jak i nieaktywne zawodowo. 

Rekrutacja jest prowadzona na terenie pięciu województw: śląskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie i mazowieckie poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej PSOUU i Kół terenowych, organizowanie spotkań w placówkach, instytucjach, urzędach świadczących usługi dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz, a także w szkołach przysposobienia do pracy, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej, ośrodkach dziennego pobytu itp.

Rekrutacja w obecnym okresie finansowania odbywa się w następujących terminach:

a)    01.04.2015r. – 30.09.2015r. - dla osób nieaktywnych zawodowo
b)    01.04.2015r. – 31.03.2016r. - dla osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy

Kandydaci/tki do udziału w projekcie powinni spełnić następujące kryteria:

1)    Posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym wydanym przez 
a.    Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
b.    Komisję lekarską ZUS o niezdolności do pracy;
c.    Obwodową/ Wojewódzką Komisje Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (dalej KIZ)
2)    Osoby nie posiadające w orzeczeniu stosownego zapisu potwierdzającego niepełnosprawność intelektualną zobowiązane są poświadczyć ten stan przy pomocy opinii psychologicznej. 
3)    Mieć trudności w sferze społeczno-zawodowej, w tym w komunikacji, uczeniu się.
4)    Nie mogą być objęci wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzystają w poszczególnych projektach pokrywają się z celami projektu Centrum DZWONI. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

Każdy/a kandydat/ka zobowiązany/a jest dostarczyć (oprócz wyżej wymienionych dokumentów) kserokopię dowodu osobistego.

 

Pliki do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (.doc)

REGULAMIN REKRUTACJI.pdf (.pdf)